Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Kommunens organisasjon er bygd opp rundt to nivå. Øverste nivå består av rådmann og to kommunalsjefer (lederteam). Det andre nivået består av enheter og rådmannens støttegruppe. Enhetene er selvstendige enheter hvor kommunens tjenesteproduksjon foregår, og hvor enhetslederne har det faglige-, administrative- og økonomiske ansvaret for sin tildelte enhet. Støttegruppen består av personalrådgivere og økonomirådgivere. Økonomi- og interntjenestens primæroppgave er å yte service og tjenester overfor de ulike enhetene. De gir råd, veiledning og bistand slik at enhetene skal fungere optimalt. Gjeldende organisering er fra 2014.

Organisasjonskart Balsfjord 2014

orgkart mars15

Historikk - administrativ organisering

Fram til oktober 1995 hadde kommunen en tradisjonell etatsmodell, hvor hver etat hadde egen administrasjon i tillegg til rådmannens sentraladministrasjon.

I oktober 1995 ble denne tradisjonelle organiseringen endret ved at kommunebedriften ble inndelt i 3 store avdelinger:

 1. Kultur- og Oppvekst
 2. Helse, Sosial og Omsorg
 3. Forvaltning og Næring (gamle teknisk etat og landbrukskontoret)

Avdelingene ble så inndelt i til sammen 8 seksjoner:

 1. Kultur
 2. Skole & Barnehage
 3. Helse
 4. Sosial
 5. Omsorg
 6. Teknisk
 7. Bygg og Eiendom
 8. Landbruk og Næring

Samtidig ble alle etatsadministrasjoner slått sammen med sentraladministrasjonen. Denne nye merkantile tjenesten utførte tjenester for alle avdelinger og seksjoner.

Fra januar 2000 opphørte seksjonsinndelingen i de 3 store avdelingene, og dermed ble et ledernivå tatt bort.

I april 2003 iverksattes "2-nivå kommunen". Avdelingsinndelingen opphørte og dermed ble også dette ledernivået tatt vekk. Den administrative ledelsen besto nå av rådmannen og virksomhetslederne. Hver skole, barnehage, sykehjem osv. ble definert som en selvstendig virksomhet. Omorganiseringen var et av mange tiltak for å tilpasse kommunens drift til de økonomiske rammene.

I 2006 ble rådmannen styrket med 2 kommunalsjefer, men disse skulle ikke danne et ledersjikt mellom rådmann og enhetslederne.

I januar 2008 ble det fremmet forslag om endringer i enhetsstrukturen, det ble bl.a. foreslått at noen selvstendige enheter skulle organiseres under felles ledelse. I denne saken ble ble arbeids- og ansvarsfordelingen mellom rådmannsleddet og enhetslederne også formelt tilpasset kommunalsjefsfunksjonene iht. etablert praksis. Grunnet skifte i rådmannsstillingen ble saken bare delvis fulgt opp.

I mars 2011 startet rådmannen et lederutviklingsprogram, og tok opp tråden fra 2008. Det ble avdekket at avgrensing og fordeling av myndighet, ansvar og oppgaver mellom de tjenesteproduserende enhetene og de sentraladministrative ledd (lønn, personal, regnskap, økonomi, IKT, post/arkiv osv.) har blitt svekket, uklare og til dels utydelige. Det ble satt i gang en organisasjonsutviklingsprosess som i særlig grad involverte de sentraladministrative ledd, dvs. rådmannens stab og enhetene Økonomikontoret og Interntjenesten, men barnehagene i Malangen og Plan og Næring ble også involvert.

Organiseringen gjeldende fra 2012 - 2014 så slik ut:

 

Administrativ organisering

Laster...