Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Ordførervervet

Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet. Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Også i andre sammenslutninger hvor kommunen har avtale, f.eks. Midt Troms museum, representerer ordføreren kommunen. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS). KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Balsfjord er sammen med Tromsø og Karlsøy i et regionråd og ordføreren er styrerepresentant i rådet.

Når Balsfjord kommune har offisielt besøk er ordføreren vertskap og skal ellers være kommunens representant utad.

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan. Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.
Gjennom ordførerens møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen har ordføreren mulighet til å være folkets talerør.

Informasjon om dagens politiske ledelse ligger på kommunens nettsider

 

Kommunestyret

Kommunestyret skal være sammensatt av 27 representanter med det overordnede ansvar for den kommunale virksomheten. Dette ansvaret skal utøves gjennom aktiv politikk utforming, som igjen betyr at avgjørelse av enkeltsaker i hovedsak overlates til formannskap eller administrasjonssjefen.

Formannskapet

Formannskapet, som består av 7 medlemmer, behandler alle saker som ikke er tillagt andre organ inkl. saker innen arealforvaltning. I tillegg utgjør formannskapet kommunens Klagenemnd. Fra formannskapet utledes representantene til det partssammensatte utvalg, Administrasjonsstyret, iht. kommuneloven § 25. Formannskapet er kommunens valgstyre. Formannskapet behandler også årsbudsjett og økonomiplan iht kommuneloven. Formannskapet behandler kommunale planer.Administrasjonsstyret har ansvaret for den overordnede personalpolitikken.

Partiene

Oversikt over hvilke partier som er representert i kommunestyret ligger på kommunens nettsider.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ opprettet i henhold til kommunelovens § 60. Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Utvalget er et spesialorgan som ikke kan tillegges andre funksjoner enn de som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalget består av 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Virksomheten reguleres av egen forskrift, det ligger derfor ikke eget reglement her.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betyggende måte - Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

Det er K-sekretariatet som utfører funksjonene for kontrollutvalget.

Eldrerådet

Opphørte 31.12.2015

Rådet for funksjonshemmede

Opphørte 31.12.2015

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede ble sammenslått fra 01.01.2016 i kommunestyresak 35/15 behandlet den 10.06.2015. Mandat og reglement ble vedtatt i kommunestyresak 75/15 den 23.09.2015.

Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ som i henhold til lov skal medvirke til at Balsfjord kommune blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktig for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådets leder, eventuelt annet medlem utpekt av leder, har talerett i kommunestyret i saker som angår eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, men kan ikke delta i debatten med de folkevalgte.

Regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad, det skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et organ opprettet av kommunestyret for å fremme unges interesser og bidra til positive aktiviteter for ungdom i kommunen.

Andre utvalg

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ med representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstakere. Administrasjonsutvalget behandler saker innen personalforvaltningen.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er også et partssammensatt organ opprettet henhold til arbeidsmiljøloven.

Oversikt over råd og utvalg finnes på kommunens nettsider.

Laster...